kpa与psi对照表

千帕 (kPa) 磅力每平方英寸 (psi)
1 kPa 0.145 psi
5 kPa 0.725 psi
10 kPa 1.45 psi
20 kPa 2.90 psi
30 kPa 4.35 psi
40 kPa 5.80 psi
50 kPa 7.25 psi
100 kPa 14.50 psi
200 kPa 29.00 psi
500 kPa 72.50 psi
1000 kPa 145.04 psi

请注意,千帕和磅力每平方英寸是压力的单位,用于测量物体所受的压力。其中1 kPa 约等于 0.145 psi,这些是近似的换算值,实际值可能略有不同,具体取决于单位的精确定义和测量标准。